• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Mehdi zuhur edecek Hz. İsa nüzul edecek

ŞU iki konuda hiç şüphem ve tereddüdüm yoktur. Birincisi: Ahir zamanda Mehdi hazretleri zuhur edecektir… İkincisi: Ahir zamanda İsa Aleyhisselam nüzul edecektir (yeryüzüne inecektir).

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda sahih hadîsleri bulunmaktadır. İsa aleyhisselam’ın nüzulü ile ilgili hadisler mânevi tevatür derecesindedir, bu konuda icma vardır. Bu icmaı inkâr edenler küfre kadar düşebilir.

Efendimiz “Muhbir-i Sadıktır”, söylediği, haber verdiği her şey doğrudur.

Çok büyük imamlar, allâmeler, ulema, fukaha, mürşitler, mücedditler, ehlullah Mehdi’nin zuhurunu, İsa aleyhisselamın nüzulünü tasdik etmişlerdir. Onları bırakıp da birtakım sapıkların, bid’atçilerin, inkârcıların hezeyanlarına kulak verecek değilim.

Mehdi’nin zuhuru, Hazreti İsa’nın nüzulü konusundaki ayrıntılarda sarahat yoktur. Kesin bir tarih verilmemiştir. Keşif sahiplerinin söylediklerinin bazısı tahakkuk etmemiştir. Zuhur ve nüzul edeceklerdir de, hangi tarihte bilinmemektedir. Tarihi ve teferruatı bilinmiyor diye inkâr etmek hiçbir akıllı Müslümana yakışmaz.

Mutezile fırkası mensupları kabul etmiyormuş… Onların inkârı ve tekzibi sadece bu iki konuya münhasır değildir. Onlar Allah’ın sıfatlarını inkâr ederler… Kelam-ı Kadîm olan Kur’an’ın mahlûk olduğu bozuk inancına sahiptirler… Kabir ahvalini inkâr ederler… Zamanımızdaki birtakım sinsi, taqiyyeci, kitman yapan mutezile ilahiyatçıları bu konuda bana rehber olamaz.

Mehdi ve İsa aleyhisselam konusunda, İslam dışı bir sekt olan Fazlurrahmancılara da kulak asmam.

Kemaî veya Kemalist ilahiyatçılar da dinlenilmez.

Sevgili Ehl-i Sünnet Müslümanı kardeşim:

Kesin olarak bil ki Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam inecektir. Bu ikisinde hiç şek ve şüphe etme. Muhbir-i Sâdık haber vermiştir.

Yine bil ki âhir zamanda yaşıyoruz, küçük alametlerin hepsi, büyük alametlerin bir kısmı gerçekleşmiştir… Yeryüzü korkunç azgınlıklarla, fitne ve fesatlarla, nifak ve şikaklarla, fısk ve fücurlarla, isyan ve tuğyanlarla dolmuştur.

Deccallar, kezzaplar, Nemrutlar, Firavunlar, Süfyanlar insanlığı saptırmak için faaliyet gösteriyor. En son âhir zaman Deccalı da zuhur edecektir.

Ortadoğu’da büyük savaşlar olacaktır. Yer yerinden oynayacaktır. Maalesef işgal ve istila olacaktır. Beni Asfar Kostantiniye’yi ve Rum ülkesini alacaktır. Sonunda çekilecektir. Müslümanlar İstanbul’u ikinci defa feth edecektir. Bugünkü Rusya çok küçülecektir. Avrupa savaş yüzünden harabeye dönecektir.

İsa aleyhisselam nuzül edince Yahudiler ve Hristiyanlar Müslüman olacaktır.

Mehdi hazretlerinin altın çağında Avrupa‘da İslam ülkeleri ve halkları bulunacaktır.

Kesin konuşamam ama İsrail’in varlığı sanırım 2022’de son bulacaktır.

Üçüncü Dünya savaşında milyarlarca insanın ölmesinde korkulur.

Kimisi mütevatir sahih hadislerde bildirilen âhir zaman alametleri hızlı bir tempo ile peyderpey vuku bulacaktır.

Müşrikler, kâfirler, münafıklar, tağut ve deccal taraftarları bunları inkar ediyor.

Aziz kardeşim sen sakın inkârcılara inanma, kanma. Resulullah Efendimiz (Salat ve Selam olsun ona) ne haber vermişse doğrudur. O, hevasından konuşmaz. O’nun sahih hadisleri, vahy-i gayr-i metluvdur.

Ahir zamanda yaşıyoruz uyanık olalım, hazırlıklı olalım, tedbir alalım ve her hâlükârda inkarcılardan olmayalım.

Mehdi zuhur edecek diye yan gelip yatmamız, vazifelerimizi terk ve tatil etmemiz büyük bir hatâ olur. Resulullah bize şunu tavsiye ediyor: “Yarın Kıyamet’in kopacağını bilsen, bugün elindeki hurma fidanını toprağa dik.”

Bir imtihan dünyasında yaşıyoruz, ölünceye kadar vazifelerimizi canla başla yapmalıyız.

Bazı kurnaz cahiller ve saflar, yan gelip yatacaklarını, emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayacaklarını, iki türlü cihadı terk ve tâtil edeceklerini; bu esnada Mehdi’nin çıkacağını ve her şeyin güllük gülistanlık olacağını ve kendilerinin de her türlü zevk ü sefa içinde pâyidar olacağını sanıyor. Zehî gaflet!

Tarihte benzeri görülmemiş âhir zaman felaketlerinde dünya hercümerç olacak, nice memalik ve büldan yangın yerine dönecek, büyük nüfus kıyımı olacaktır.

Sağ kalanlar, bundan sonra Altın Çağ’da yaşayacaktır.

Bu Altın Çağ Müslümanların Altın Çağı olacaktır.

Halkın yüzde yüzü namaz kılacaktır.

Şeriat-i Garra-i Ahmediyyenin ahkamı hükümferma olacaktır.

Henüz yaşıyorlarsa müşrikler, küffar, zalimler, münafıklar gizlenecek delik arayacaktır.

Bu Altın Çağ’dan sonra dünya yine bozulacak, en sonunda Kıyamet kopacaktır.

Her şeyin en doğrusunu Allahü Teala bilir…

Mehmed Şevket Eygi 05 Ocak 2016 Salı  www.habervaktim.com

  
208 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın