• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Sapık Fetvalar ve Görüşler

Bir­ta­kım din öğ­ret­men­le­ri­nin, ho­ca­la­rın,  ila­hi­yat pro­fe­sör­le­ri­nin Ku­r’­an’­a, Sün­ne­te, Şe­ri­ata, Ehl-i Sün­net iti­ka­dı­na ve mez­he­bi­ne ay­kı­rı fet­va­lar ver­dik­le­ri­ni, ay­kı­rı ve şazz gö­rüş­ler be­yan et­tik­le­ri­ni esef ve üzün­tü ile gö­rü­yo­ruz.

Bu gi­bi fet­va ve gö­rüş­ler ke­en­lem ye­kûn­dur, Sün­nî Müs­lü­man­lar on­la­ra de­ğer ver­me­me­li­dir.

Gö­zün­de­ki has­ta­lı­ğı te­da­vi et­tir­mek için bay­ta­ra gi­den ve onun mer­he­mi­ni kul­la­nan kör ola­bi­lir. So­rum­lu­su da ken­di­si­dir.

İs­lam di­ni ica­zet­siz­ler­den öğ­re­nil­mez, ica­zet­li ve düz­gün Sün­nî ule­ma­dan ve fu­ka­ha­dan öğ­re­ni­lir.

Bir kim­se, İs­lam­da te­ra­vih na­ma­zı yok­tur mu di­yor, onun öte­ki laf­la­rı         din­len­mez.

Ka­der ima­nın al­tı te­mel şar­tın­dan bi­ri­dir. İs­lam­da ka­der yok­tur di­yen ki­şi dâll ve mu­dil­dir, onun öte­ki söz­le­ri­ne ku­lak asıl­maz.

Mu­te­zi­le fır­ka­sı Al­la­hın sı­fat­la­rı­nı in­kâr eder. Di­ni­ni on­lar­dan öğ­re­nen     sa­pı­tır.

Ta­qiy­ye­ci ve kit­man­cı Faz­lur­rah­man­cı­lar, İs­lam dı­şı bir aşı­rı fır­ka­dır. On­lar­dan ve­ba­dan ka­çar gi­bi kaç­mak ge­re­kir.

Fe­mi­nizm sa­pık bir ide­olo­ji­dir, Fe­mi­nist­ten din öğ­re­nen yan­mış­tır. On­la­rın şer­le­rin­den bu­cak bu­cak ka­ça­lım.

Tev­hid ile Tes­lis bir­dir di­yen­ler var ya, on­lar din­den çık­mış­tır.

Üç hak ib­ra­hi­mî din yok­tur. Tek hak din İs­la­m’­dır. 

As­hab-ı Ki­ram ra­di­yal­la­hü an­hüm ec­mâ­în ha­ze­ra­tı­na say­gı­sız­lık eden­ler sa­pık­tır.

Pet­ro­do­lar alıp mü­ces­si­me­lik ve mü­şeb­bi­he­lik ya­pan­lar da­la­let­te­dir.

Ku­r’­an hü­küm­le­ri tar­tı­şı­la­bi­lir di­yen­ler var ya, iş­te on­lar sa­pık­tır ve de­dik­le­ri­ni tas­dik eden­ler de sa­pı­tır.

Aziz Sün­nî kar­deş­le­ri­m… Sa­pık­la­rı din­le­me­yi­niz. On­la­rın fet­va­la­rı­na ku­lak as­ma­yı­nız.  On­la­ra de­ğer ver­me­yi­niz.  Ehl-i Sün­ne­tin ana cad­de­sin­den ay­rıl­ma­yı­nız, çık­maz so­kak­la­ra, dar pa­ti­ka­la­ra sap­ma­yı­nız.

Öğ­ren­ci ise­niz ve ses çı­kar­ta­mı­yor­sa­nız,  on­la­rın bo­zuk fet­va ve gö­rüş­le­ri­ni içi­niz­den red­de­di­niz, mu­ha­lif olu­nuz.

Bo­zuk­la­rın ba­zı­sı BOP şey­tan­la­rı ta­ra­fın­dan, ılım­lı ve light bir İs­lam tü­ret­mek­le va­zi­fe­len­di­ril­miş­tir. On­la­rın tu­zak­la­rı­na düş­me­ye­lim. 

Din ko­nu­sun­da Se­vâd-ı  Âzam da­ire­si için­de bu­lu­na­lım.

Cum­hur-i ule­ma ne di­yor­sa ona tâ­bi ola­lım.

Din ko­nu­sun­da tar­tış­ma­ya­lım, çe­ki­şip te­piş­me­ye­li­m…   Ku­r’­an ve Sün­ne­te uy­gun Üm­met bir­li­ği için­de ola­lı­m… İs­lam Pro­tes­tan­lı­ğı ka­os ve anar­şi­si­ne düş­me­ye­li­m…

Sa­rık­lı far­ma­son­la­rın pe­şi­ne düş­me­ye­lim.

Rah­ma­nın Ki­ta­bı­na, Re­su­lü­nün (Sa­lat ve se­lam ol­sun ona) Sün­ne­ti­ne ya­pı­şa­lım.

Din ko­nu­sun­da sa­kın ola ki, ken­di re­’y  ve he­va­mız­la ko­nuş­ma­ya­lım, ben­ce şu di­nî me­se­le  şöy­le­dir böy­le­dir gi­bi uka­la­lık­lar yap­ma­ya­lım, bi­len râ­sih ule­ma­ya ta­bi ola­lım.

M. Şevket Eygi / Vahdet Gazetesi  29.03.2015

  
625 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın