• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
YURD DIŞINDA TA'LİM TERBİYE ÖRNEĞİ

FAİDELİ OLABİLİR MÜLAHZASIYLA;

ÖĞRETİCİLERE TAQDİM OLUNUR!!!

ÇOCUKLAR MESCİDE NASIL GÖNDERİLİR ?

Aziz ve Muhterem veliler! Önce selâm eder hayırlı işlerinizde başarılar dileriz.

Geleceğimiz olan evlatlarımızı iyi bir şekilde yetiştirebilmemiz için onlara küçük yaşlarda mutlaka DİNİMİZİ gereği şekilde öğretmemiz şarttır. Zaten Allah Celle Celâlü-hü katında da mes’ulüz. Ufaklarda öğrenme yaşı 6 ile 15 arasıdır. Daha sonraları ister dinler isterse kendi bildiğini okur. Sonra ah vah faide vermez. Allah teâla-ya itaatlı bir evladdan sadece hayır gelir. Asi evlat  ebeyni için de, etrafı için de insanlık için de yüz karasıdır. Evlatlarımıza dinimizi bizzat veliler olarak kendimiz öğretmekle yükümlüyüz. Şayet bunu yapamıyorsak, ya da kendimiz de yeteri kadar bilmiyorsak, bari evlatlarımızı mescidlere gönderelim. Göndermekle kalmayıp neler öğrendiğini, ne kadar öğrendiğini denetliyelim ve de daima bu hususla alakadâr olalım. Mescidlere evlatlarını gönderecek kişiler, asağıda madde madde yazılan usulü tatbik etmeye çalışırlarsa, çocuklarımız kısa zamanda çok bilgi öğrenirler ! ! !

1. Önce iç ve dış temizliği: Bedeni ve elbisesi temiz olmalı. Taharetli ve abdesli olmalı.

2. Elbisenin üzerinde yazı, resim, takım amplemi ve saire olmamalı. Kısa, dar ve de çok bol olmamalı.

3. Çukulata, şeker gibi bulaşıcak ve de kırıntı olucak şeylerle mescide göndermemeli. Ceb telefonu ve oyuncakla da göndermemeli.

4. Nereye gittiğinin bilincinde olmalı. Besmele çekmeli ve dua okumalı.

5. Allah rızasını tahsıl için ılim okumaya niyetlenmeli.

6. Saatinde mescidde hazır bulunacak bir şekilde, evden çıkmalı ve de derse devamı sağlanmalı. Mümkünse ders esnasında velilerde bulunmalı.

7. Dinini öğrenmenin faideieri çocuklara anlatılarak heveslendirilmeli.

8. Kendinden büyüklere, Hoca efendilere, hürmet etmesi, küçüklerine de merhametli davranması sıkı sıkı tenbih edilmeli.

9. Her zaman hayalı ve edebli davranmasının gerekliliği öğretilmeli.

10. Arkadaşlarına ve diğer karşılaştığı insanlara iyi davranması söylenmeli.

11. Derslerini çok dikkatli dinlemesi ve ders esnasında behemahal disiplinli olması luzumunu kulağına yerleştirmeli.

12. Başkasına aid olan eşyaya el sürmemesi, yalan söylememesi mutlaka sıkı sıkı tenbih edilmeli.

Gereken itinayı gösreceginiz ümidiyle Allah’a emanet olunuz.

Mescidlerde okutulan talebelere tatbik edilecek usul :

1. Talebelerin kayıtları yapılacak, belirli saatlerde devamları sağlanacak.

2. Elif cüzünü bitiren öğrenciler: Qur’ani kerimi yüzünden okuyanlar , toplu olarak okutulacaklar. Birisi okurken diğerleri aynı sayfayı takip edecekler, böylece hem okurken hem dinlerken faydalanmış olacaklar.

Qur’ani kerime başlayan talebelere bir taraftan da tecwid öğretilecek, Qur’ani kerimi tecwid üzere okumaları sağlanacak.

Qur’ani kerimi yüzünden okurlarken; her cüze başladıklarında birer sahife arttırılacak, en geç iki üç yil içinde hatim etmeleri sağlanacak. Yirminci cüze yetişen talebeler; beraberce günde bir cüz okumuş olacaklar.

Hatimlerini tamamlayan talebeler tecwidi de ezberlemiş olacaklar ve Qur’ani kerimi tecwid üzere okuyacak vaziyete erişmiş olacaklardır.

3. Qur’ani kerimi yüzünden okurlarken, Namaz Duâları ve Namaz Sureleri ezberlettirilecek, Aşrı şerifler öğretilecektir.

4.Toplu olarak dini bilgi verilecek, zarurâtı diniye ile birlikde güzel ahlâqda öğretilecek.

5. Talebeler Sınıflara ayrılıp toplu okumaları ve birbirlerine uyumları sağlanacaktır.

6. Dersler geriye dönülmeyecek şekilde öğretilecek, katiyen geriye çevrilmeyecektir.

7. Zaman zaman velileriyle toplantı yapılarak, velilere bilgi verilecek, öğrencilerin düzenli şekilde devam etmeleri mutlaka sağlanacaktır.

8.Görevi sona erip ayrılan hoca efendi, talebelere neler okuttuğunu ve Qur’anı kerimde hangi cüzde bıraktığını sayfasıyla birlikte kayıt defterine yazacak, yeni gelen hoca efendi, bırakılan yerden devam ettirecektir. Bu şekilde öğrencilerin düzenli okumaları sağlanmış olacaktir.

9. Hatimlerini tamamlayan talebelere toplu olarak Mescidlerimizde hatim duaları yapılacak,

(Qur’anı kerimi yüzünden bitirme belgesi ) verilecektir.

10. Mezun olan bu gençlerimizle bundan sonrada alaka kesilmeyecek, gençlik kolları teşekkül ettirilecek; haftanın belirli günlerinde toplanarak, yetkili kişiler tarafından; İ'TİQAT, 'İBADET, SİYER, AHLÂQ’’ gibi mevzular işlenerek örnekler verilecek, yeri geldikçe milli, tarihi, ve coğrafi mevzulardan da  anlatılmalıdır.

Başta Hoca efendiler olmak üzere, Mescidde ki vazifelilerin ve velilerin; geleceşimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde yetistirilmeleri hususunda lazım olan hassasiyeti gösterecekleri temennisiyle..., Cenabi Allah’dan muvaffakiyetler niyâz ederiz.


 

TALEBELER İÇİN DERSDE İNTİZAM

1. Gelir gelmez vakit kaybetmeden derse oturulacak,

2. Dersler çok dikkatli dinlenilecek. Diğer arkadaşı. okurken kendide ta’kib edecek.

3. Dersde arkadaşının yanlışını kimse kendiliğinden söylemiyecek, Hoca efedi tarafından düzeltilmesi sabırla beklenecek.

4. Ders esnasında konuşulmayacak, sağa sola bakılmayacak, arkadaşına veya başka birine cevab verilmeyecek.

5. Üstü başıyla oynanmayacak, ihtiyac halinde Hoca efendiden izin alinarak bir şey sorulabilir.

6. Dersde hiçbir şey yenip içilmeyecek. Oyuncak veya telefon bulunmayacak.

7. Hoca efendilere ve büyüklere hürmetli, küçüklere de merhametli davranılacak.

8. Her zaman hayalı ve edebli olunacak. Arkadaşlarına iyi davranılacak. Behemahal disiplinli olunacak.

9. Öğretilenler çok iyi ve doğru bellenecek, unutulmayacak, hayatta tatbik edilecek.

10. Başkasına aid olan kitab, kalem, defter ve sair esya alınmayacak ve kullanılmayacak.

11. Hoca efendinin yerine hiç bir zaman oturulmayacak. Rahle üstünden ve kitab üstünden atlanılmayacak.

12. Ayeti celile ve hadisi şerif yazılı herhangi bir kitab, defter, kağıt, altta tutulmayacak ve de yerlere atılmayacak.

13. Hiç bir zaman yalan söylenmeyecek.

14. Her dersi zamanında yapıp bir diğerine geçilecek.

Allah’dan zihin açıklığı dileğiyle...


Q U R’ A N-I K E R İ M T A’ L İ M    N İ Z A M N A M E S İ

Sınıf öncesi derse hazırlık :

Yeni gelen talebelerin isimleri, velilerinin isimleri, adresleri ve telefonları kayd edilecek.

Ders öncesi oturup kalkmaları ve büyüklere hürmet, hoca efendilere, ana-babaya saygı, Allah ve peygamber sevgisi öğretilecek.

Euzü-besmele, Kelime’i tevhid, Kelime’i şehâdet, Salavat, Tekbir ve Rabbiyessir öğretilecek.

Peygamber efendimizin ismi, ana ve babasının ismi, dünyaya geldiği yer, vefat ettiği yer öğretilirken, Allah tarafından kurtarıcı olarak gönderildiği anlatılacak.

Qur’an-ı Kerimin Allah tarafından Peygamber (SAV) efendimize gönderilen son vahiy ve kitabı olduğu anlatılırken, Qur’an-ı Kerimi öğrenmenin fazıletinden de bahsedilecek.

(Tabii çocukların anlayabilecelecekleri bir tarzda.)

BİRİNCİ SINIF DERS USÛLÜ;    BİRİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM

Yüzünden harfler öğretilirken mahreclere dikkat edilecek. Yavaş öğrensede düzgün öğrenmelidir. Harflerin şekilleri (basta, ortada, sonda) harekeden önce öğretilmelidir.

Ezber; Önce Âmentü, Subhaneke, Ettehiyyatü, Salli, Bârik, Rabbenâ âtina, Rabbenağfirli sırayla ezberletilirken mealleri de öğretilmeli.

Dini bilgiler; Yüzünden Ceb ilmihali okutulurken, İmanın ve İslâmın şartları, abdestin farzları öğretilecek.

İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM

Yüzünden; amme cüzü aşağıdan yukarı doğru okutulacak.

Ezber; Kunut duaları, Fatiha, Âyetel-kürsi, Nas-dan Fil suresine kadar 10 sure.

Dini bilgiler; Ceb ilmihalinden bir kısım daha okutulacak. Guslün, Teyemmümün, Namazın farzları ve beş vakit namazın rek’atları öğretilecek. Peygamberlerin isimleri, ve sıfatları, Allah-ın sıfatları da ezberletilecek.

Tecwidden; Harfi med, sebebi med, meddi muttasil, meddi munfasıl öğretilecek.

İKİNCİ SINIF DERS USÛLÜ;  BİRİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM

Yüzünden; hatim başlayacak, bu dönemin sonuna kadar beşinci cüz bitmiş olacak.

Ezber; Hümeze’den ve-dduha’ya kadar. Âmene-rresûlü, Hüwallahüllezi. Elif-lâm-mim.

Tecwidden; Tenwin ve nun-u sâkin ile ilgili kaideler; izhar, ichfa, iqlab, idğamı maalğunne ve idğamı bilâ ğunne.

Dini bilgiler; Ceb ilmihalinden bir kısım okutulacak, Ef’ali mükellifiin öğretilecek. Ahlâq ve siyerden de dersler yapılmalıdır.

İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM

Yüzünden; hatime devam bu dönemin sonuna kadar onuncu cüz bitmiş olacak.

Ezber; Beled‘den inşiqaq’a kadar ve Amme, Tebareke sureleri.

Tecwidden; Tecwidin kalan kısmı tamamlanacak.

Dini bilgiler; Ceb ilmihali bu dönemde tamalanacak. Namazın vacibleri öğrenilecek. Ahlâq ve siyerden de dersler yapılmalıdır

ÜÇÜNCÜ SINIF DERS USÛLÜ;   BİRİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM

Yüzünden; hatime devam, bu dönemin sonuna kadar yirminci cüz bitmiş olacak.

Ezber; Yâsin,

Tecwidden; Tatbikatı ve ta’limi yapılacak.

Dini bilgiler; Daha geniş bir ilmihal okunmağa baslanacak. 54 farz, Namazın ve orucun sünnetleri öğretilecek. Ahlâq ve siyerden de dersler yapılmalıdır.

İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM

Yüzünden; hatime devam bu dönemin sonuna kadar otuzuncu cüz bitmiş olacak.

Ezber; İnsân, Qiyâme, Nuh, Fetih sureleri.

Tecwidden; Tatbikati ve ta’limi yapilacak.

Dini bilgiler; Geniş ilmihali okumaya devam. Hac. Zekat, İmâmet, Cum"a, Cenaze. Ahlâq ve siyerden de dersler yapılmalıdır.

Tenbih: Bu dersler sene içerisinde ki ders saatlerine göre taksim edilecek ve şema olarak deftere islenecek.

Tewfiq Allah C.C.hü'den  İsmail Hakkı Soğukoğlu

  
616 kez okundu

Yorumlar

TEŞEKKÜR     18/10/2016 06:48

islamın vizyonunu ve felsefesini herkese doğru düzgün anlatmanızdan dolayı, teşekkür ederim.
Misafir -