• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Şayet sen Müslümansan / Ümmet’i kuşatan yirmi tehlike

BEN Müslümanım diyorsan asla yalan söylemeyeceksin. Çünkü Müslüman yalan söylemez.

Müslümanım diyorsan kimseye iftira etmeyeceksin. Müslüman iftira etmez.

Kesinlikle gıybet etmeyeceksin, Müslüman gıybet etmez.

Başkalarının gizli ayıp, kusur ve günahlarını araştırmayacaksın;  gizli kameralar, böcekler, mikrofonlar yerleştirmeyeceksin,  Müslüman tecessüs etmez.

Müslüman isen gurur, kibir sergilemeyeceksin, kendini beğenmeyeceksin, megalo  manyaklık yapmayacaksın, şöhret delisi olmayacaksın.

Ben Müslümanım  mı  diyorsun,  haram yemeyeceksin, bırak haramı, şüpheli şeylerden bile uzak duracaksın.

Sen Müslüman  mısın, o halde düşmanların ve karşıtların bile senin arkandan, bu adam direk gibi doğrudur, kendisine güvenilir diyecekler.

Sen Müslüman mısın, o halde soytarılık, şaklabanlık,  hafif meşreplik, hokkabazlık, üç kağıtçılık yapmayacaksın.

Müslüman  mısın, o halde yağcılık yalakalık dalkavukluk şakşakçılık  yapamazsın.

Müslümanım  mı  diyorsun,  gayri müslim komşuların bile senin için melek gibi adam demelidir.

Müslüman isen, ne futbol, ne  parti  ne tarikat ve  cemaat holiganlığı yapamayacağını iyi bil, aklına koy. 

Müslümansan doğru dürüst ahlaklı faziletli olmaya  mecbursun.

Efendi, edebiyatı bırak, laf Müslümanı değil, hal Müslümanı olmaya bak.

Müslüman uçmayanı uçurmaz.

Müslüman  o kimsedir ki, onun elinden ve dilinden insanlar selamette olur.

Müslüman açık veya gizli şirke bulaşmaz, parayı put edinen, mala ve zenginliğe âşık olan  kişi nasıl bir Müslümandır?

Müslüman güneş gibidir, aydınlıktır, karanlık  Müslümanın sadece  adı Müslümandır.

Âdil ve insaflı değilsen Müslümanım diye konuşup durma,  kapat  o  menhus çeneni.

Müslümanlık diye vır vır edip durma,  ezan okununca buyur namaza.

Müslüman hesabını kitabını iyi bilir, parasının malının  ürününün  zekatını  ve öşrünü  Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde verir.      

Müslüman  mısın, nafile ibadetlerinin reklamını yapamazsın, ben dün gece  teheccüde kalktım,  ben umrede şöyle safalar sürdüm, hurmalar yedim, Zemzem içtim, Zam Zam  Tower’den  Kabeye yukarıdan baktım  edebiyatı yapamazsın.

Müslümansan  eğer,  tarikat  çığırtkanlığı yapamazsın.

Müslümansan,  Müslüman kardeşlerin ölürken, ezilirken, sürünürken, ağlarken, açken,  çıplakken, sefilken  sen  keyf içinde yaşayamazsın.

Müslümansan fitne fesat  tefrika çıkartmazsın.

Diplomalı okur yazar Müslümansan cahil olmaya cahil kalmaya hakkın yoktur.

Müslümansan, bin yıllık islamî  Kur’anî yazını öğrenmeye, bilmeye mecbursun.

Müslüman  isen ya göründüğün gibi olacaksın, ya olduğun gibi görüneceksin.  Dışın yeşil ise için de yeşil olacak.  Karpuz gibi, dışı yeşil, içi kızıl olma şansına sahip değilsin.

Efendi  efendi efendi!..  Bana bak, Müslümanlık  mâlik olmak dini değil, olmak dinidir.  Mü’min ol, müslim ol,  insan ol, adam ol, alim ol, cahil olma, ahlaklı ve faziletli ol, bilge ol, ahmak ve bön olma, firasetli ol,  musalli ol, muhlis ol, muslih ol,  mâruf ile  âmir ol, münkerden  nehy  edici ol, mücahid  fi sebilillah ol.

M. Şevket Eygi / Vahdet Gazetesi    01.02.2015

Ümmet’i kuşatan yirmi tehlike

Birincisi:  Dinde reform, dinde yenilik, light ve ılımlı İslam, BOP  gibi cereyanlar ve projelerdir. Bunların arkasında Siyonistler, Batinîler, Mutezile, Fazlurrahmancılar, yarı mühtediler vardır. Taqiyye yaparak kendilerini gizliyorlar. Milyonlarca  saf ve bilgisiz Müslümanı zehirlemişlerdir.  İslamın  reforma ihtiyacı yoktur, dinde reform olmaz (tecdit  olur). 

İkincisi: Gulüvv’a sapmış,  Tevhid  v e Tenzih akidesine aykırı sözler eden, mutaassıp  karnü’ş-şeytan Necdîlerdir.

Üçüncüsü: Sünneti ve fıkhı, ya tamamen, ya kısmen inkar eden mezhepsizlerdir.

Dördüncüsü:  Dini ve fıkhı oyuncak halen getiren Telfikçilerdir.

Beşincisi: Cihad fi sebilillahı,  hududullahı,  nice  Kur’an ve Sünnet  ahkamını  hükümsüz  bırakmak isteyen “Şeriatsız ucuz İslam” taraftarlarıdır.

Altıncısı:  Neo Batinîlerdir. Bunlar iman etmedikleri halde Müslüman görünerek ve her meşreb ve taifenin nabzına göre şerbet vererek, bin türlü yalan, hile, desise ile İslamı içinden  yıkmak istiyor. Onların çoğu materyalisttir (dehrîdir). Okur yazar ziyalı Ehl-i Sünnet mensuplarına, Batinîler hakkında ehliyetli ve icazetli  Kelam ilmi hocaları  en az on saat sürecek ciddî dersler vermeli ve onları bu konuda uyarmalı,  aydınlatmalı, bilgilendirmelidir.

Yedincisi:  Dıştan Müslüman görünen, gerçek dinleri  ise Museviliğin bir sekti-branşı olan Gizli Yahudiler.

Sekizincisi:  İran kökenli Meşhed Yahudileri. Bunlar kendilerini Şiî gibi gösterirler ama asıl olarak Yahudidir.

Dokuzuncusu: P(B)akraduniler… Bunlar üç kimliklidir. Asıl kimlikleri Yahudiliktir. Onun üzerinde Ermeni kimliği, en üstte iğreti Müslümanlık.  En sinsileri bunlardır.  19’uncu asrın son çeyreğinde Adana civarındaki Ermeni isyanlarını, devlete sadık Ermeniler çıkartmamış,  bunlar çıkartmış, sonunda bütün Ermenilere büyük zarar  ve ziyan  gelmiştir.

Onuncusu:  Kırımçaklardır.

On birincisi:   Kripto Ermenilerdir.  Tek kimlikli Ermeni vatandaşlarımızı tenzih ederek yazıyorum… Nüfusları en az bir milyondur. Alevî, Kürt kılığına girmişlerdir. Bu konuda bendenize inanmayan çıkarsa Türkiye gazetesinin  9 Şub.  2008  tarihli nüshasının  birinci sayfasında yayınlanmış olan”Ermeniler Asıl kimliklerine Dönüyor” başlıklı ve Melik Duvaklı imzalı  haberi okusun.

On ikincisi: Soygun, talan, rant peşinde koşan, karpuz gibi dışları yeşil  içleri kızıl yarı mühtedi İslamcılardır.

On üçüncüsü: Kafkasyadan gelmiş Tat  Yahudileridir, kendilerini Müslüman gösteriyorlar.

On dördüncüsü: ABD’de yuvalanmış olan bir kısım Protestanlardır  ki, kendilerine Evangelist adını takmışlardır. Bunlar İslamı ve Müslümanları yer yüzünden kazımaya kaldırmaya ahd etmişlerdir. Yahudilerden daha  siyonisttirler.

On beşincisi: İslamı,  Kur’anı, mukaddesatı şahsî menfaatlerine, nüfuz ve prestijlerine alet eden, saf  Müslümanları kaz gibi yolan, inek gibi sağan;   rezil, sefil, beyinsiz, ahlaksız , riyakar, alçak   din sömürücüleridir.

On altıncısı:  Meşreblerini, cemaatlerini, parçalarını,  gruplarını ve sektlerini; İslamın, Ümmet  birliğinin üzerinde gören militan, fanatik, cahil, ufuksuz, beyinleri  yıkanmış  holigan sekter düşüncelilerdir.

On yedincisi:  Gerçekten Müslüman olan, lakin kültürü, ilmi, irfanı, firaseti,  ufuk genişliği İslamı ve Ümmeti temsil etmeye müsait  olmadığı halde temsilcilik ve liderlik  taslayan  kendini beğenmiş   güdük yetersizlerdir.

On sekizincisi:  Afgan olmadığı halde  Afganlık taslayan, Şiî olduğu halde Sünnî görünen, Masonluğun en azılı locasına yazılan, ihtilalci aktivisit entrikacı,  İngiliz ajanı   Blunt’la  işbirliği yaparak Sultan Abdülhamid’i devirmek isteyen, Bahailerle şüpheli ilişkileri olan    karışık ve bulaşık bir zatı İmam kabul edenler.

On dokuzuncusu:  Kur’anın “Allah katında din İslamdır” ayetine taban tabana zıt olan “Halen dünyada üç hak İbrahimî din vardır, bunların üçünün mensupları da ehl-i necat ve ehl-i Cennettir” diyen fırkanın dâileri. 

Yirmincisi: Kur’anın kesin ayetine ve uyarısına rağmen azılı İslam ve Kur’an düşmanlarını dost ve velî (idareci) edinen, onlarla işbirliği yapanlar.

M. Şevket Eygi / Vahdet Gazetesi       31.01.2015

  
560 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın